حس خوبِ بودن

شاید زیباترین حسیست که من دارم....
حس خوبِ بودن !!
گاهی دلگیر میشوم . گاهی شاد ....
وقتی دلتنگم با خود میگویم ، از همه چیز بیشتر چه چیزی مرا شاد میکند ...
و آنگاه یاد شانه های همیشه مهربانت می افتم که تکیه گاه و امید من هستی ...
میدانم هر وقت که بخواهم بر آن سر میگذارم و گره دستانم را در دستانت مینگرم ...
روحم تازه میشود از سکوت و آرامش ...
بهترین لحظه ها را با تو احساس کرده ام ...
چون میدانم ما ، یعنی من و تو ....یکی هستیم
بی شک ...
مانند ما دیگر نخواهد بود .
پس بمان همیشه برای من
ای آرامش همه لحظه های من.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستاره