۱۷.۷.۹۰

نویسنده : احمد اکبرپور
تصویرگر : ستاره معتضدی
شباویز ـ مهر 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Fox and the Crow
Author: Ahmad Akbarpour
Illustrator: Setare Motazedi 
Shabaviz Co .
Oct 2011
 Stories : Red skirt
 Author : F . Khalatbari
Illustrations : setare motazedi & some illustrators
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Korean Translation copyright C. 2009 by kunNa Co.
seoul korea This korean edition was published by
arrangement whit Shabaviz publishing company ,
Iran through propons Agency , seoul korea .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Copyright c. 2004 by Shabaviz Publishing Company ,
Iran All rights reserved.