ما هستیم ...پس میتوان عاشق بود

میتوان هر لحظه عاشق بود ....
میتوان هر لحظه بخشید و گذشت کرد ...
من و تو همیشه خطا میکنیم ....
این طبیعت ماست ...
پس نباید گله ای داشته باشیم ...
میدانیم هر کدام از ما اشتباه میکنیم ، که اعتماد نداریم به گل ....
چون عمر گل کوتاه است ...
اما زندگی را باید از گل آوخت ....چون پاک است و بی گناه ....ما نیز مانند گل میمانیم ....بی گناه ، 
اما با یک تفاوت ما اشتباه زیاد میکنیم ....
کاری نمیتوان کرد ، میگذرد آرام ...
میگذرد این زندگی و ما تمام میشویم ، مانند گل اما کمی شاید طولانی تر ....!!!
اما باز زندگی ادامه دارد ...
پس بهتر است عاشق بود ..
حتی عاشق نسیم ملایم بهار ...
یا میوه شیرین تابستان 
یا ابراهای سرو و سیاه پاییز ....
و یا آرامش و سکوت در زمستان .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستاره