ستاره ها

نه در آن دور دستها ...
در در راهی گم شده در مه ...
نه در سیاهی شب و نم مهتاب ...
و نه در هیچ جایی دگر که از آن من و تو نیست و هست ...
بلکه در همین نزدیکی ...
در کنار سایه بان دلتنگی و شوق جوانه زدن قلب ما ...
میتوان عاشق بود ...
به همین سادگی
ـــــــــــــــــــــــــــ
ستــــــــاره