۱۷.۷.۹۰

نویسنده : احمد اکبرپور
تصویرگر : ستاره معتضدی
شباویز ـ مهر 90
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Fox and the Crow
Author: Ahmad Akbarpour
Illustrator: Setare Motazedi 
Shabaviz Co .
Oct 2011


هیچ نظری موجود نیست: